هوا سرد است


اما نه به سردی دستهای تو


این بار به جای آسمان


چشمان من بارانی است


و تو بر خلاف همیشه


که زیر باران راه رفتن را دوست داشتی


زیر باران چشمان من


چتر میگیری


و نه مثل همیشه که زیر باران قدم زدن را


می پسندیدی


اینبار خیلی مشتاق و بی حوصله از آن


می گریزی


هوا سرد است


اما نه به سردی دستهای تو